KG Königshofen

Karnevalsgesellschaft Königshofen "die Schnocke" e.V. 1969